رنگ های ترافیکی محصولی تک جزیی یا دوجزیی بر پایه رزین آکریلیک ترموپلاست بوده و دارای مقاومت سایشی، رطوبتی ، نوری، شرایط محیطی  و عدم جرم پذیری و ماندگاری بالا می باشند.

همچنین زمان خشک شدن رنگهای ترافیکی سریع بوده و چسبندگی بسیار مناسب بر روی سطوح بتنی، سیمانی و آسفالت دارند.

رنگهای ترافیکی جهت خط کشی جاده ها، معابر ، خطوط عابر پیاده و علایم مورد استفاده قرار می گیرند.

 

انواع مختلف رنگ ترافیکی:
رنگ ترافیکی سرد تک جزیی
رنگ ترافیکی سرد دو جزیی

عوامل تعیین کننده در کیفیت و پایداری رنگهای ترافیکی:
سطح آسفالت در جاده ها(کیفیت سطوح)
قابلیت رنگ پذيری آسفالت
دانه بندی آسفالت، نوع و میزان مصرف قیر
انتخاب فام رنگ
شرایط جوی هنگام اعمال رنگ
دمای سطح آسفالت

فهرست
error: Content is protected !!