ماستيک درزگير ترموپلاست
اين محصول از گريد خاصی از رزين pvc (پلی وينيل کلرايد) با پودرهای معدنی و آلی و ادتيوهای مخصوص فرموله گرديده و بعد از خشک شدن در دمای معمولی چسبندگی فوق العاده ای بر روی انواع فلزات و کاشی و سراميک و بتون دارد. اين محصول در عين اينکه از چسبندگی بالايی برخوردار بوده کاملا Flexible و انعطاف پذير می باشد. از اين ماستيک در مواردی که قطعه يا محلی که نياز به ماستيک دارد و امکان اينکه داخل کوره سخت شود را ندارد، استفاده ميگردد. همانند کف و زير اطاق انواع اتوبوس و مينی بوس و جاهايی که نياز به آببندی دارند، قابليت استفاده دارد.

عايقهای رطوبتی برپايه آب
اين محصول با رزين اکريليک واتر بيس و PVAC و پيگمنت های رنگی و معدنی با ادتيوهای خاص فرموله گرديده است و از چسبندگی و انعطاف پذيری فوق العاده ای برروی سطوح فلزی و انواع کاشی و سراميک و سطوح سيمانی و بتونی برخوردار می باشد و از آن جهت در آببندی سطوح استفاده ميگردد. اين ماستيک را در دمای بالا نگهداری می نمايند و زمان اعمال آن دمای بين Ċ 10 تا Ċ 40 بايد باشد.

ماستيک درزگير ترموست
اين محصول برپايه گريد خاصی از رزين پلی وينيل کلرايد طراحی و فرموله گرديده و در ساختار آن از ادتيوها و پودرهای معدنی استفاده شده  است. از خصوصيات بارز اين محصول، چسبندگی فوق العاده به سطوح فولادی و Flexible بودن آن می باشد. اين ماستيک را بر روی انواع آستري های کوره ای و اپوکسی که قابليت ست شدن داخل کوره را دارند، می توان اعمال کرد. از اين ماستيک در صنايع اتومبيل: قسمت زير و کف اتاق اتومبيل های سواری و قسمت هايی که تکه های مختلف فلز به وسيله نقطه جوش به هم وصل می گردد و جهت درزگيری و جلوگيری از ايجاد سروصدای آن قطعات در حين کارکردن اتومبيل ها استفاده می گردد.

 بتونه و گروت برپايه اپوکسی
اين گروت برپايه رزين اپوکسی بيسفنول A و هاردنر پلی آمين و سيليس و اروزیل فرموله شده است. مواد معدنی دارای مقاومت های مکانيکی بالايی می باشند. نتيجتاً اين محصول از مقاومت مکانيکی بالا و چسبندگی سريع و قوی بهره مند است. کاربرد اين محصول بعنوان بتونه پرايمر جهت تعميرات سطوح بتنی و گچی در ضخامت های بالا می باشد.